Artikel 1: Definities

 1. INNONET gevestigd te Tweespan 15, 3902 GE Veenendaal, geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30267084.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met INNONET een overeenkomst aangaat.
 3. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die INNONET voor of ten behoeve van de Klant uitvoert.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen INNONET en de Klant tot het leveren van Diensten door INNONET.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens INNONET.

Artikel 3: Aanbod en Acceptatie

 1. Alle offertes en aanbiedingen van INNONET zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Klant aan INNONET verstrekte gegevens waarop INNONET haar aanbod baseert.

Artikel 4: Uitvoering van de Dienstverlening

INNONET is verplicht om de dienstverlening met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid uit te voeren, conform de eisen van de professionele standaard die aan de opdracht kan worden gesteld. Indien bepaalde onderdelen van de dienstverlening worden uitbesteed aan derden is INNONET verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Artikel 5: Webhosting

 1. INNONET garandeert een uptime van haar servers van 95% op jaarbasis.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor alle inhoud die gehost wordt op de door INNONET verstrekte webruimte.
 3. INNONET is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, backups of de beveiliging van de informatie op de gehoste servers.

Artikel 6: Bouwen van Websites

 1. INNONET zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. De Klant verstrekt tijdig alle materialen en informatie die nodig zijn voor het realiseren van de website.
 3. Wijzigingen in de opdracht na acceptatie kunnen leiden tot meerwerk. Meerwerk kan geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Online Marketing

 1. Alle diensten die door INNONET worden uitgevoerd, zijn op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Advertentiebudgetten worden vooraf overeengekomen en zijn niet inbegrepen in de dienstverleningstarieven van INNONET.
 3. INNONET gebruikt alleen betrouwbare technieken voor alle werkzaamheden binnen online marketing, en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen in zoekmachines als gevolg van de inhoud of technieken die buiten haar advies of acties vallen.

Artikel 8: Opzegging van domeinnaamregistratie en hosting

 1. De Klant dient de opzegging van de domeinnaamregistratie en hostingdiensten schriftelijk kenbaar te maken aan INNONET met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor de vervaldatum van de betreffende dienst.
 2. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor domeinnaamregistratie en hosting automatisch verlengd voor dezelfde periode als de oorspronkelijke termijn.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. INNONET is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het directe en uitsluitende gevolg is van een aan INNONET toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen INNONET verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gelet op in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. INNONET is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden jegens de Klant.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van INNONET gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van INNONET.
 4. INNONET kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van een afspraak als de klant INNONET meteen en op de juiste manier hierover schriftelijk informeert. De klant moet INNONET dan een redelijke termijn geven om het probleem op te lossen. Als INNONET binnen deze tijd het probleem niet oplost, dan pas kan INNONET verantwoordelijk worden gehouden. De klant moet exact uitleggen wat er mis is, zodat INNONET weet hoe ze het moeten oplossen.
 5. Als er recht is op een schadevergoeding, moet de klant dit snel aan INNONET laten weten, en wel binnen 30 dagen nadat het probleem is ontdekt.
 6. Als INNONET schadevergoeding moet betalen, zal dit bedrag nooit meer zijn dan wat de verzekering uitbetaalt, of als de verzekering het niet dekt, nooit meer dan wat de klant voor de dienst heeft betaald, tot een maximum van €5.000.
 7. De klant zorgt ervoor dat INNONET niet door anderen aangeklaagd kan worden voor problemen die te maken hebben met de producten en diensten die INNONET levert.

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht is INNONET niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van door INNONET ontwikkelde of verstrekte ontwerpen, software, en andere materialen blijven eigendom van INNONET. De Klant krijgt slechts een gebruiksrecht voor zover dit in de overeenkomst is bepaald.
 2. De Klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INNONET niets kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken of exploiteren.
 3. INNONET kan voor de uitvoering van de diensten gebruikmaken van open source software. Bij het gebruik van open source software gelden de voorwaarden van de betreffende licenties. INNONET zal de Klant informeren over het gebruik van open source software en de toepasselijke licentievoorwaarden.
 4. INNONET is niet verantwoordelijk voor enige schending van intellectuele eigendomsrechten als gevolg van gebruik van open source software door de Klant buiten de voorwaarden van de toepasselijke open source licenties.
 5. De Klant dient zich te houden aan de voorwaarden van de toepasselijke open source licenties en erkent dat misbruik van deze licenties risico’s van aansprakelijkheid met zich mee kan brengen.

Artikel 12: Klachten en Geschillen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 4 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan INNONET.

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door INNONET aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; de Klant is vanaf het moment van verzuim aan INNONET de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14: Wijzigingen in de Dienstverlening

INNONET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aangeboden diensten en tarieven.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

Artikel 16: Privacy en Gegevensbescherming

De Klant gaat akkoord met het privacybeleid van INNONET.

Artikel 17: Wijziging en locatie van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.innonet.nl en kunnen te allen tijde door INNONET worden aangepast.

Artikel 18: Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Datum en plaats van opmaak: 01-01-2023 te Veenendaal